+48 509 411 078

O Stowarzyszeniu

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA działa od 09.2007 roku powołane przez osoby fizyczne. Poniżej to co już zrobiliśmy.

2007/2010

Na zlecenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie opracowa-nie autorskiej koncepcji programu edukacyjnego oraz przeprowadzenie szkoleń w następujących projektach:

 • „Lepsza szkoła, lepsza praca” - 2008 r. dyrektorzy i pracownicy szkół zawodowych Podkarpacia - przygotowanie do aplikowania o środki UE w ramach POK. - 70 szkół,
 • „Jak napisać wniosek do PO KL” - 2008 r. - dyrektorzy i nauczyciele szkół podsta-wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – aplikowanie o środki UE - POKL - 350 szkół i organów prowadzących,
 • „ABC zarządzania projektem PO KL” – warsztaty dla koordynatorów i spec ds. finansów i monitoringu realizujących projekty POKL - 2008 r. - 210 osób z Podkarpacia,
 • „ABC księgowości projektu POKL” - 2008r. dla księgowych jednostek realizują-cych projekty współfinansowane z EFS - 36 osób

Wdrożenie innowacyjnego projektu informatycznego dla szkół: „Internetowy Punkt Konsultacyjny” (projektów ze środków UE), z którego skorzystało już kilkaset szkół oraz Forum Eksperckie, w którym biorą udział uczestnicy zakończonych projektów szkoleniowych.

Opracowanie koncepcji dla Powiatu Strzyżowskiego, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie w dwóch edycjach projektu „Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie strzyżowskim” realizowany w ramach Priorytetu VII Działania 7.2.1 PO KL od 05.2008 do 12.2010r. z bu-dżetem blisko 4 mln PLN dla 200 mieszkańców powiatu zagrożonych wykluczeniem.

Opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie projektem „Na drodze do poznania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” o wartości blisko 3 mln PLN.

W ramach dwóch projektów "ABC Zarządzania środkami unijnymi w oświacie” realizowanych przez Towarzystwo w 2009r. w ramach Priorytetu IX PO KL przepro-wadzono autorski program szkoleniowy (96 godzinny ) dla każdej grupy (6gr - 80 osób) w zakresie projektowania zmian w organizacji oraz zarządzania projektem współfinansowanym ze środków UE. Uczestnikami projektów byli pracownicy kadry administracyjnej szkół z następujących gmin:

 • Gmina Niwiska
 • Gmina Majdan Królewski
 • Gmina Raniżów
 • Gmina Sokołów Małopolski
 • Gmina Tyczyn

W ramach projektu „Wolny czas – twój wybór” realizowanego przez Gminny Ośro-dek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim w ramach Poddziałania 7.2.1, Towarzystwo przeprowadziło trening rozwijający umiejętności i kompetencje społeczne dla 180 uczestników.

Na zlecenie samorządu województwa podkarpackiego przygotowano koncepcje i opracowano dokumentację aplikacyjną projektu:

 • „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne” z zakresu zarządzania i administrowania placówkami oświatowymi, umiejętnego stosowania technologii informatycznej do realizacji procesu dydaktycznego oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych przy wykorzystaniu różnorodnych dydaktycznych programów komputerowych oraz zasobów Internetu – skierowanego do 1610 pracowników JST z Podkarpacia, w którym zastosowano innowacyjne rozwiązanie w postaci możliwości uzyskania przez nauczycieli „Certyfikatu Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej” a przez szkoły „Certyfikatu Kluczowych Kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej” – realizowany od 2009 roku do 2012 z budżetem w wysokości – 6,4 mln PLN, w tym blisko 500 000 PLN na zakupy inwestycyjne;
 • oraz projektu: "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna-rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w wojewódz-twie podkarpackim.", skierowanego do 5000 pracowników JST z województwa podkarpackiego. Projekt rozpoczęty w 2011 roku będzie trwał do końca 2014 r. a dysponuje budżetem w wysokości 11 mln PLN w tym 900 000 PLN na cele inwestycyjne.

Opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie projektem „Zwiększenie potencjału branży budowlanej – eksploatacja urządzeń technicznych” w ramach Poddziałania 8.1.1, działania 8.1, Priorytetu VIII POKL o wartości blisko 3 mln PLN.

Wykonanie usługi dla EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A, Zakład Usług Agrolotni-czych w Mielcu „Doradztwo w zakresie opracowania strategii zarządzania wiekiem” w tym: „Zindywidualizowane doradztwo dla pracowników 45+” oraz „Szkolenie Zarządzanie Wiekiem” w ramach projektu „Nowe kwalifikacje pracowników”, realizowanego w ramach działania 2.1.1 PO KL.

Wykonanie usługi dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: Planowanie, organizacja i przeprowadzenie konkursu "Tradycyjna potrawa "Eurogalicji" 2011" w trakcie V Targów żywności tradycyjnej "Festiwal Podkarpackich Smaków" oraz organizacja zaprezentowania oferty LGD w trakcie targów (hostessy, zespół muzyczny, degustacja). Usługa realizowana w ramach Działania 431 w ra-mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonanie usługi szkoleniowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego w ramach programu edukacyjnego "Akademia Liderów Zmian" dla 3 grup szkoleniowych w terminie wrzesień – listopad 2011r. Usługa realizowana w ramach Działania 431 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jednym z istotnych czynników sukcesu Towarzystwa jest duża elastyczność w nawiązywaniu współpracy z Klientami, którą umożliwia status podmiotu ekonomii społecznej. Towarzystwo jest rejestrowym stowarzyszeniem i prowadzi równolegle przedsiębiorstwo społeczne w postaci komercyjnych usług konsultingowych, z którego dochody przeznaczane są na działalność statutową.

2011/2012

W 2012r. ramach projektu IT Camp we współpracy z Imperium Techniki oraz dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu gminy Sokołów Małopolski Towarzystwo GAMA zorganizowało 16 godzinne warsztaty robotyki dla każdej z trzech grup dzieci. Łącznie w warsztatach wzięło udział 36 dzieci. Projekt sfinansowany przez gminę Sokołów Małopolski oraz Fundację Banku Zachodniego WBK. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte.

Organizacja i przeprowadzenie w latach 2011/2012r. szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych w ramach projektu "Podkarpacka Kuźnia Kadr" realizowanego przez Podkarpacki Klub Biz-nesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifika-cji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA zostało powołane w 2007r do realizacji celów społecznych zawartych w statucie. Towarzystwo jest rejestrowym stowarzyszeniem i prowadzi równolegle przedsiębiorstwo społeczne w postaci komercyjnych usług konsultingowych, z którego dochody przeznaczane są na działalność statutową.
Najważniejsze projekty w latach 2011/2012:

 1. W ramach projektu „Wolny czas – twój wybór” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim w ramach Poddziałania 7.2.1, Towa-rzystwo przeprowadziło trening rozwijający umiejętności i kompetencje społeczne dla 180 uczestników.
 2. Wykonanie usługi dla EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A, Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu „Doradztwo w zakresie opracowania strategii zarządzania wiekiem” w tym: „ Zin-dywidualizowane doradztwo dla pracowników 45+” oraz „Szkolenie Zarządzanie Wiekiem” w ramach projektu „Nowe kwalifikacje pracowników”, realizowanego w ramach działania 2.1.1 PO KL.
 3. Dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: Planowanie, organizacja i przeprowadzenie konkursu "Tradycyjna potrawa "Eurogalicji" 2011" w trakcie V Targów żywności tradycyjnej "Festiwal Podkarpackich Smaków" oraz organizacja zaprezentowania oferty LGD w trakcie targów (hostessy, zespół muzyczny, degustacja). Usługa realizowana w ramach Działania 431 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 4. Dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”: Organizacja i przepro-wadzenie szkolenia wyjazdowego w ramach programu edukacyjnego "Akademia Liderów Zmian" dla 3 grup szkoleniowych w terminie wrzesień – listopad 2011r. Usługa realizowana w ramach Działania 431 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 5. Na zlecenie samorządu województwa podkarpackiego przygotowano koncepcję i opraco-wano dokumentację aplikacyjną projektów: i opracowano dokumentację aplikacyjną projektu: „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne” z zakresu zarządzania i administro-wania placówkami oświatowymi, umiejętnego stosowania technologii informatycznej do rea-lizacji procesu dydaktycznego oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli przed-miotów nieinformatycznych przy wykorzystaniu różnorodnych dydaktycznych programów komputerowych oraz zasobów Internetu – skierowanego do 1610 pracowników JST z Pod-karpacia, w którym zastosowano innowacyjne rozwiązanie w postaci możliwości uzyskania przez nauczycieli „Certyfikatu Kluczowych Kompetencji Podkarpackiego Nauczyciela w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej” a przez szkoły „Certyfikatu Kluczowych Kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej” – realizowany od 2009 roku do 2012 z budżetem w wysokości – 6,4 mln PLN, w tym blisko 500 000 PLN na zakupy inwestycyjne; oraz projektu: "Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna-rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie pod-karpackim.", skierowanego do 5000 pracowników JST z województwa podkarpackiego. Pro-jekt rozpoczęty w 2011 roku będzie trwał do końca 2014 r. a dysponuje budżetem w wysoko-ści 11 mln PLN w tym 900 000 PLN na cele inwestycyjne.
 6. W 2012r. ramach projektu IT Camp we współpracy z Imperium Techniki oraz dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu gminy Sokołów Małopolski Towarzystwo GAMA zorganizowało 16 godzinne warsztaty robotyki dla każdej z trzech grup dzieci. Łącznie w warsztatach wzięło udział 36 dzieci. Projekt sfinansowany przez gminę Sokołów Małopolski oraz Fundację Banku Zachodniego WBK. Wszystkie założone cele zostały osią-gnięte.
 7. Organizacja i przeprowadzenie w latach 2011/2012r. szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych w ramach projektu "Podkarpacka Kuźnia Kadr" realizowanego przez Podkarpacki Klub Biznesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 8. W ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski" realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Poddziałania 7.2.1, Towarzystwo przeprowadziło trening rozwijający umiejętności i kompe-tencje społeczne, doradztwo zawodowe oraz doradztwo psychologiczne (łącznie 6444h) dla 40 uczestników projektu.
 9. Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji projektu pt. "Wioska wiklinowa" dla uczestników wizyty studyjnej w Łowisku, gm. Kamień.
 10. Prowadzenie zajęć wsparcia psychologicznego w projekcie "Wiem i umiem" w ramach programu PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-nie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduka-cji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dla 290 uczniów szkół z gminy Raniżów.
 11. Prowadzenie zajęć wsparcia psychologicznego w projekcie "Chcę i mogę" w ramach programu PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych dla 150 uczniów szkół z gminy Raniżów.

2013/2015

 1. Realizacja zadań Operatora Wykonawczego (OW) w ramach projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Sokołów Małopolski” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwięk-szanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-wemu – eInclusion. Usługa realizowana od 08. 2013 do 31.12. 2015r.
 2. Usługa doradcza w zakresie przygotowania Planu Rozwoju Eksportu dla Spółdzielni Socjalnej SARTA.
 3. Realizacja usług prawnych dla WERON DENTAL.
 4. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla przedsiębiorców i samorządu między innymi dla: Pod Kominkiem, Multifarb Sp. z o.o., gmina Białobrzegi.
 5. Usługa doradcza w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych dla firmy F.H.U. "Budinstel".
 6. Organizacja i przeprowadzenie kursów szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.
 7. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego w trakcie warsztatów „Warsztaty Aktywne-go Poszukiwania Pracy” w ramach projektu: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy", mikro-projekt „Świadomi studenci na rynku pracy” współfinansowanego z Pro-gramu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 8. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla 47 osobowej grupy w ra-mach Projekt: „Północ – Południe EKO TOUR” „Warsztaty tradycji kulinarnych i zawo-dowych na obszarze EUROGALICJI”
 9. Organizacja i przeprowadzenie kursów szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski” Edycja II realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.
 10. Organizacja i przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego w ramach projektu „Wyjść na prostą” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Realizacja projektu „BAWARSKIE DROGOWSKAZY” W RAMACH Funduszu STUDY TUR Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe. /www.bawarskiedrogowskazy.eu/
 12. Wydanie trzech publikacji: "Na łącką nutę. Album twórczości Józefa Rysia z Łąki”; Opowieści z Bud Głogowskich”; „ Dla Polski. Z tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego” w ramach PROW 2007-2013
 13. Przeprowadzenie szkoleń interpersonalnych i specjalistycznych dla fundacji PROMYK